ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Διοικητικό Προσωπικό 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Προσωπικό Διάθεσης 9 9 10 9 10 10 10 11 12
Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 10 10 11 11 12 12 12 13 14

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

  Άτομα %
Ανωτέρα-Ανώτατη Εκπαίδευση 2 14%
Μέση Εκπαίδευση 9 64%
Βασική Εκπαίδευση 3 22%
ΣΥΝΟΛΟ 14 100%