Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Stroemstad Tommy του Ragnar Arnfinn Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος)
Κανάκη Βαρβάρα του Στυλιανού Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νουσα Σύμβουλος (μέλος)
Κανάκη Ελευθερία του Στυλιανού Σύμβουλος (μέλος)
Banu Manuela-Georgeta του Mihai Σύμβουλος (μέλος)
Liodden Ηalvor του Kare Σύμβουλος (μέλος)Διάρκεια από 17.05.2019 έως 17.05.2024